Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra els treballadors, estrangers, Hisenda Pública, seguretat social i partits polítics ”.

Curs de dret penal, part especial, en relació a delictes contra els treballadors, els estrangers, la hisenda pública i la seguretat social

El temari es composa de :

  1.  Delictes contra la Hisenda Pública
  2. Delices contra la Seguretat Social
  3. Delictes contra els drets dels treballadors
  4. Delictes contra els drets dels estrangers
  5. Sentències relacionades
  6. Llei Orgànica 10/1995 Llibre Segon

 

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 40 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

Curs reconegut reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2015, 2016 i 2017. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Fer aquest curs

Materials del Curs

El curs té material consultable a la pròpia aula virtual, així com en el temari que es pot descarregar en format PDF

0

Gregori Martínez Cantero

gmartinez@formaciopolicial.cat