Curs d’estrangeria. Operativa Policial I. Edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
65
Primers passos

Presentem el curs d’estrangeria operativa policial I

Aquest curs és el primer de dos temaris sobre la matèria d’estrangeria policial.

El curs té el següent temari i contingut:

L´Estranger i la seva estada al país

Drets i llibertats dels ciutadans estrangers, Art. 53 1 a) “Estada irregular”.

Ll.O. 4/2000 reformada per la Ll.O. 2/2009

Garanties Jurídiques, Estada i Residencia, Infraccions, Sancions, Expulsions, Denegacions d’Entrada
Mitjans Econòmics, Carta d’Invitació i Model de Carta d’Invitació.-

R.D. 557/2011, Reglament de la Ll.O. 4/2000

Entrada, Denegació d’entrada, Sortida Obligatòria, El visat, Els segells Schengen i Residencia.-

Tractament de Menors

Segons la Ll.O.4/2000 i Reglament R.D. 557/2011, La Repatriació del Menor (procediment).-

Detenció d’estrangers en aplicació Ll.O. 4/2000

Mesures cautelars de la Ll.O. 4/2000 i criteris de la Circular 3/2001 del Ministeri Fiscal.-

Art. Ll.O. 4/2015 sobre Protecció de la S.C. aplicable a estrangers

Sobre la documentació i l’obligació d’identificar-se, infraccions graus.-

Sentència del T.S. i Tribunal Justícia de la U.E., sobre l’EXPULSIÓ i NO MULTA

La NO aplicació de la multa i SI l’EXPULSIÓ, per l’Estada Irregular.-

Problemàtica actual

La improcedència de la sanció de MULTA i si l’EXPULSIÓ, la Retirada de passaport,
la Sortida Obligatòria i la Citació Oficial.-

Estats que conformen la U.E., Acord Schengen i E.E.E

Sobre les sigles dels estats en el segell d’entrada i sortida així com en el visat.-

Conveni d’Aplicació Acord Schengen C.A.A.S

Requisits d’entrada i permanència.-

Acord de Readmissió Hispà-Francès

Readmissió de nacionals d’un tercer estat.-

Països als quals es permet la seva entrada a Espanya SENSE visat

Relació de Països.-

Reglament (CE) 399/2016 del Parlament “Codi de Fronteres Schengen”

Normes d’aplicació a totes les Fronteres INTERIORS i EXTERIORS Schengen.-

R.D. 240/2007 sobre llibre circulació de ciutadans de la U.E.

Circulació i Residència a Espanya de ciutadans de la U.E. i els seus familiars i CERTIFICAT

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública.

Edició 2022: S’inicia el dia 01 de març en endavant. Un cop iniciat tens un mes per a poder-lo finalitzar.

La no superació de les proves d’avaluació o superar el termini màxim per a realitzar el curs comportar la no superació del mateix, sense opció a recuperació i diploma d’aprofitament.

Curs reconegut dins el marc de les activitats de formació contínua per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) durant l’any 2022 amb reconeixement RP2021008052.

Per a l’aprofitament del curs caldrà complir les conducions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC