Presentem el curs “Inspecció tècnica de vehicle I, pràctica policiall” de formació online a través d’aula virtual.

El curs equival a 50 hores lectives, i consta validat d’aprofitament policial per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El temari es composa del següent contingut:

a) Aspectes generals de la ITV

b) Inspecció de vehicles autobusos

c) Inspecció de vehicles accidentats

d) Reformes d’importància

e) La nova Directiva 2014/45/YE del Parlament Europeu i del Consell de 3 d’abril de 2014 relativa a les inspeccions tècnica periòdica dels vehicles de motor i dels seus remolcs, i per la qual es deroga la Directiva 2009/40/CE

S’ha actualitzat el temari l’any 2017 per canvis normatius.

Preu del curs : 55 euros

Aquest curs equival a : 50 hores lectives

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016, 2017. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Fer aquest curs

Materials del Curs

El curs té com a material de formació el temari en format PDF a cada una de les lliçons del curs.

0

Eduard Caula Paretas

ecaula@formaciopolicial.cat