Delictes contra la salut pública edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
65
Primers passos

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra la salut pública”.

El temari es compost de :

1.- Qüestions Generals.

2.- Art. 359. Elaboració, despatx, subministro o comerç de productes nocius.

3.-Art. 360. Despatx o subministrament de substàncies nocives sense complir formalitats.

4.- Art. 361. Expedició o despatx de medicaments deteriorats.

5.- Art. 361 –bis- . Dopatge.

6.- Art. 362. Modalitats de manipulació d’aliments.

7.- Art. 363. Manipulació d’aliments.

8.- Art. 364. Adulteració con additius o altres agents.

9.- Art. 365. Adulteració amb substàncies infeccioses o altres nocives.

10.- Art. 366. Mesura de clausura.

11.- Art. 367. Per imprudència greu.

12.- Introducció Als delictes de tràfic de drogues tòxiques.

13.- Art. 368. Cultiu, elaboració o tràfic de drogues.

14.- Art. 369. Circumstàncies agreujants.

15.- Art. 370. Agreujants i mesures de  seguretat.

16.- Art. 371. Equips, materials o substàncies per la elaboració.

17.- Art. 372. Inhabilitació especial.

18.-  Art. 373. Actes preparatoris.

19.- Art. 374. Comís.

20.- Art. 375. Reincidència internacional.

21.- Art. 376. Atenuació de la pena.

22.- Art. 377. Delimitació de quantia de les multes.

23.- Art. 378. Ordre de pagaments.

24.- Comentari LLEI ORGÀNICA 10/1995 CODI PENAL – Llibre Segon-

CAPÍTOL III.  DELS DELICTE CONTRA LA SALUT PÚBLICA

Article 359, 360, 361, 361 bis, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,369 bis, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378………..

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Inici del curs edició 2022: El curs s’inicia el 1 de juliol en endavant i tindràs un mes per a poder-lo complertar<

Curs reconegut reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2022. Reconeixement administratiu RP2021008005. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC