Presentem el curs “Delictes contra la seguretat viària” de formació online a través d’aula virtual.

Aquest curs està reconegut com d’aprofitament policial per l’ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya)

Temari actualitzat a març de 2017.

El temari es composa de :
1. Introducció
1.1.- Concepte de vehicle a motor
1.2.- Concepte de ciclomotor
1.3.- Consideració del vehicle a motor o el ciclomotor com a instrument del delicte. (introducció)
1.4.- Concepte de conducció
1.5.- Àmbit d’aplicació
2. Delictes contra la seguretat vial
2.1 – El delicte d’alcoholèmia (art. 379
2.1.- Aplicació Circular de Fiscalia 10/2011
2.1.1.- Segona prova
2.1.2-  Marges d’error dels etilòmetres
2.2.- L’excés de velocitat
2.2.1 – Els marges d’error dels radars
2.3 – El delicte de conducció temerària (art. 380
2.3.1 – El delicte de conducció temerària i la materialització del resultat lesiu
2.3.2.- Notes al paràgraf segon de l’article 380
2.4- La conducció homicida (art. 381
2.5 – La negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia i/o drogues, estupefaents (art. 383
2.5 – El delicte de conducció sense permís o llicència de conduir ( art. 384
2.5.1.- La conducció amb un permís diferent de l’exigit
2.5.2.- Supòsits de pèrdua de vigència i permisos estrangers
2.5.3.- Un cas concurrent i de dubtes : les minimotos o minibikes
2.5.4.- La figura del delicte de comissió per omissió i del cooperador necessari del delicte de l’art. 384
2.6.- La pèrdua de vigència del permís per pèrdua total de punts
2.7 – Col•locació d’obstacles a la via (art. 385
2.8.- El vehicle a disposició judicial

3.- Altres delictes relacionat amb els delictes contra la Seguretat viària
3.1- Homicidi  i Lesions
3.1.1 – Part general
3.1.2 – Tractament concret del resultat de lesions  o mort com a conseqüència de la conducció  imprudent de vehicles a motor
3.1.3 – El problema de la graduació de  la conducció imprudent
3.1.4.  La conducció imprudent i amb resultat de mort
3.1.5 – Conducta imprudent i resultat de lesions
3.1.6 – L’especial tractament del nou règim de les imprudències del trànsit a raó de la Llei Orgànica 1/2015.
3.2-  Omissió del deure de socors
3.2.1 – Part general
3.2.2 – El coneixement de la situació de la víctima de l’accident com a criteri decissori del càstig o impunitat de la omissió
3.2.3 – Objectivació del criteri jurisprudencial sobre la base  de la general incapcitat técnica de l’ometent de verificar  la mort de la víctima
3.2.4 – La temptativa al tipus agreujat de omissió  del deure de socors i la seva consideració com  una “omissió de gravetat intermèdia
3.3. – Concurrència de responsabilitat administrativa i penal. El Principi “non bis in idem”
3.3.1 – Introducció
3.3.2 – El principi non bis in idem
3.3.2.1 – Qüestions prèvies
3.3.2.2- La STC 177/1999 d’11 d’octubre
3.3.2.3 – Conclusions

4.- Sentències de recomanda lectura
4.1 – STC 107/1985 de 7 d’octubre
4.2 – STC 22/98 de 18 de febrer
4.3 – STC 252/94 de 19 de setembre  

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 50 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Edició 2018 : Aquest curs s’inicia el 01 de març en endavant i tindràs un mes per a poder-lo completar.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016,2017 i 2018 amb reconeixement RP2017004018. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Fer aquest curs

Materials del Curs

El curs té el material que conté la pròpia aula virtual que es consultable, així com es pot descarregar el temari en format PDF

0

Eduard Caula Paretas

ecaula@formaciopolicial.cat