Inspecció tècnica de vehicle I, pràctica policial. Edició 2021

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
80
Primers passos

Presentem el curs “Inspecció tècnica de vehicle I, pràctica policiall” de formació online a través d’aula virtual.

El curs equival a 50 hores lectives, i consta validat d’aprofitament policial per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El temari es composa del següent contingut:

a) Aspectes generals de la ITV

b) Inspecció de vehicles autobusos

c) Inspecció de vehicles accidentats

d) Reformes d’importància

e) La nova Directiva 2014/45/YE del Parlament Europeu i del Consell de 3 d’abril de 2014 relativa a les inspeccions tècnica periòdica dels vehicles de motor i dels seus remolcs, i per la qual es deroga la Directiva 2009/40/CE

Preu del curs : 80 euros

Aquest curs equival a : 50 hores lectives

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Edició 2020 : aquest curs s’inicia el dia 01 de juliol en endavant i tens un mes per a poder-lo completar.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016, 2017, 2018, 2019,2020 i 2021 amb reconeixement RP2020010021. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC