Temari del curs
 1. Introducció a la norma penal
  • Introducció al delicte i la prova
  • El delicte d’alcoholèmia
  • Aplicació d’eximents i circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La regulació administrativa de la prova d’alcoholèmia
 3. El mesurament de la prova d’alcoholèmia
  • La prova i les seves vicissituds
  • Un apunt a la prova i a la incidència legal i processal
 4. La taxa objectivada d’una de les dues proves i la corba de l’alcoholèmia
 5. Els marges d’error
 6. La inconsciència i la realització de la prova d’alcoholèmia
 7. La prova de contrast com aprova successòria d’alcoholèmia
  • La realització de la prova en sang
  • La cadena de custòdia
 8. Un apunt processal. La presumpció iuris et iure a la prova d’alcoholèmia
 9. La incidència de drets d’abast Constitucional en la realització de la prova d’alcoholèmia
  • El dret a no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable
  • L’equiparació del sotmeti-me’n de la prova a la privació de llibertat
  • La presumpció d’innocència
  • El dret fonamental a la defensa i a l’assistència lletrada. La prova en persones detingudes i no detingudes
  • El requeriment i les proves d’alcoholèmia i la no relació amb la detenció
  • L’extracció de sang amb finalitats terapèutiques i el dret a la intimitat personal
 10. Les implicacions socials dels delictes d’alcoholèmia
Actualitzacions del temari
 • Temari actualitzat a novembre de 2015 per la publicació del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
 • Temari actualitzat a novembre de 2016 per la publicació del Reial Decret 244/2016 de 3 de juny deroga el Reial Decret 889/2006 de 21 de juliol. Aquest reglament regula aspectes de la metrologia i verificació dels aparells etilòmetres.
 • Aquest curs equival a : 25 hores lectives

  Preu del curs : 55 euros

  Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

  Edició 2018: aquest curs s’inicia el 01 de febrer en endavant i tens un mes per a poder-lo completar un cop iniciat.

  Curs reconegut reconegut dins el mar de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2018 amb número de reconeixement RP2017004019. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspect

  Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Fer aquest curs

Materials del Curs

Aquesta curs té com a material formatiu la informació continguda a l'aula online, i en els documents en PDF que es poden descarregar a cada lliçó del curs.

0

Eduard Caula Paretas

ecaula@formaciopolicial.cat