Transport viatgers interior per carretera

1)    Índex normatiu transport interior de viatgers

2)    Classes de transport interior de viatgers:
Per l’àmbit territorial de prestació
Pel tipus de vehicle emprat
Per la seva naturalesa:
Regular
Discrecional
Privat
Pel seu règim de prestació

3)    Modalitats del transport de viatgers
Privat particular
Privat complementari
Transport públic:

4)    Tipus d’autoritzacions:
Pesants:
•    VD
•    VPC

Lleugers:
•    VT
•    VS/VSP

5)    Requisits d’accés al mercat del transport:
Persona física o jurídica
Compliment obligacions fiscals, socials i laborals
Disposar de les condicions següents:
•    Competència professional
•    Honorabilitat
•    Capacitat financera
•    Establiment

6)    Transport públic regular

7)    El document de col·laboració.

8)    Modalitats de serveis regulars

9)    Transport públic discrecional

10)     Documentació transport discrecional a bord del vehicle.

11)     Serveis Turístics o viatges combinats

12)     Modalitats de contractació del transport turístic per les Agències de Viatges.

13)     Documents de control del transport de viatgers.

Llibre de ruta
Llibre de reclamacions
Cartell de disposició de Llibre de reclamacions
Document de col·laboració, si s’escau en transport regular
Certificat de conductor, si s’escau en transport interior.
Assegurances: Obligatòria de viatgers  i de responsabilitat civil.

14)     Transport escolar i de menorsa)    Autorització
b)    Modalitats
Discrecional amb reiteració d’itinerari
Regular amb reserva de places
Privat complementari
Públic amb taxi
c)    Transport de menors
d)    Condicions del transport
e)    Serveis regulats pel Decret 161/1996 de 14 de maig (normativa Generalitat)
f)    Serveis regulats pel RD 443/2001 de 27 d’abril. (normativa estatal).
g)    Serveis de transport escolar i de menors en taxi.
h)    Model de declaració de contractació prèvia.

15 ) Transport en taxi.

16) Transport Sanitari

17) Lloguer de vehicles amb conductor (VTC)

SISTEMÀTICA DEL CONTROL. TRANSPORT INTERIOR DE VIATGERS

1.Vehicle

2. Conductor

3. Transport

4.Denúncia d’Infraccions

5. Com denunciar?

6. On denunciar?

7. A qui denunciar?

8. Quants cops s’ha de denunciar?

9. Davant de qui denunciar?

10. Casos especials

11. Control en ruta de les condicions tècniques del vehicle.

12. Novetats en el règim sancionador LOTT per la Llei 9/2013 de 4 de juliol de modificació de la LOTT.
Actuació de la Inspecció del Transport
Procediment sancionador
Tipìficació dels fets infractors
Sancions

13. Immobilitzacions

14. Dipòsits i caució

15. Principals infraccions:
Manca d’autorització en transport públic.
Obstrucció a la tasca inspectora
Falsificació de títol administratiu habilitant.
Pèrdua d’honorabilitat
Sancions a estrangers.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 50 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

 

Aquest curs s’inicia en primera edició el 01/07/2020

Curs va ser reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 018 amb reconeixement número RP2017004035. Aquest any 2020el curs no ha estat reconegut d’aprofitament aquesta edició per tant no té el reconeixement administratiu.

Fer aquest curs
0