Transports de mercaderies per carretera. Edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
65
Primers passos

Presentem el curs de normativa de transports per carretera i d’especialitat en el control de les mercaderies.

Aquest curs està destinat a policies que cerquen més coneixements en l’àmbit de la Llei d’Ordenació de Transports Terrestres i la seva aplicació en el transport de mercaderies per carretera.

Transport de Mercaderies

 • Index normatiu Transport Interior de Mercaderies.
 • Noció de Transport
 • Vehicles
 • Classes de Transports
 • Subjectes que formen part del transport
 • Requisits d’accés al mercat del transport
 • Autoritzacions
 • Classes d’autoritzacions
 • Exempcions d’autorització
 • Radi d’acció de les autoritzacions
 • Document de control administratiu del transport
 • Arrendament de vehicles sense conductor
 • Certificat de conductor
 • Certificat d’aptitud professional
 • Transports especials
 • Mercaderies peribles
 • Que és transport
 • Que no és transport
 • Vehicles Pesants
 • Vehicles Lleugers
 • Vehicles Mixtos
 • Segons la seva naturalesa
 • Segons el seu objecte
 • Segons el seu règim jurídic
 • Segons el seu àmbit
 • Transportista
 • Carregador
 • Expedidor
 • Destinatari
 • Operador de transport
 • Persona física o jurídica
 • Compliment obligacions fiscals, socials i laborals
 • Disposar de les condicions següents:
 • Competència professional
 • Honorabilitat
 • Capacitat financera
 • Establiment

Sistemàtica del control del transport interior de mercaderies

1. Vehicle

2. Conductor

3. Transport

4. Denúncia d’Infraccions

5. Com denunciar?

6. On denunciar?

7. A qui denunciar?

8. Quants cops s’ha de denunciar?

9. Davant de qui denunciar?

10. Casos especials

11. Control en ruta de les condicions tècniques del vehicle.

12. Novetats en el règim sancionador LOTT per la Llei 9/2013 de 4 de juliol de modificació de la LOTT.

 • Actuació de la Inspecció del Transport
 • Procediment sancionador
 • Tipìficació dels fets infractors
 • Sancions

13. Immobilitzacions

14. Dipòsits i caució

15. Principals infraccions:

 • Manca d’autorització en transport públic.
 • Excés de pes
 • Obstrucció a la tasca inspectora
 • Falsificació de títol administratiu habilitant.
 • Pèrdua d’honorabilitat
 • Sancions a estrangers.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2022 : aquest curs s’inicia el dia 1 de març en endavant. Un cop iniciat tens un mes per a poder-lo completar..

La no superació de les proves d’avaluació o superar el termini màxim per a realitzar el curs comportar la no superació del mateix, sense opció a recuperació i diploma d’aprofitament.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2022 amb reconeixement RP2021008036. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC