El temari del curs es composa de :

Índex normatiu de tacògraf i de temps de conducció i descans.

Obligacions i exempcions del tacògraf.

Vehicles i conductors obligats a emprar tacògraf.

Exempcions del tacògraf.

Que és un tacògraf?

Funcions del tacògraf

Tacògrafs Analògics i Digitals.

Tacògrafs Analògics

El disc diagrama o full de registre

Homologació i adequació dels discos al tacògraf

Dades a complimentar al disc

Registres del tacògraf

Activitats dels conductors

Anàlisi del Tacògraf

Fabricants

Tipus de tacògraf

Pel tipus de senyal que rep de la caixa de canvis.

Pel funcionament del grup de temps del conductor.

Pel nombre de conductors que admet.

Controls periòdics del tacògraf

Placa descriptiva

Placa de revisió

Revisions del tacògraf

Mesurament de constants

Tacògrafs mecànics Constant del tacògraf K

Tacògrafs electrònics Constant del tacògraf W

Tacògrafs La circumferència efectiva dels neumàtics. La L

Tacògraf de mercaderies perilloses

Identificació numeral dels tacògrafs analògics.

Precintes del tacògraf

Sistemàtica del control de tacògraf

Vehicle

Conductor

Transport

Tacògraf

Elements que cal inspeccionar.

Seqüència d’inspecció de tacògraf analògic.

Manipulacions en el tacògraf analògic

Actuació davant manipulacions tacògraf i limitador

Procediment

Sancions a estrangers

Immobilitzacions

Obstrucció a la tasca inspectora.

Infraccions de tacògraf

Molt Greus

Greus

Lleus

Graduació de les sancions, quanties i sancions accessòries.

Barem d’infraccions de tacògraf FOM 25-07-2007.

 

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Aquest s’inicia el dia 01 de juny de 2021 en endavant i tens un mes per a poder-lo completar un cop iniciat.

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2021 amb reconeixement RP2020010034. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Fer aquest curs
0