Presentem el curs de dret penal  “Vigilants Municipals I. Normativa i funcions bàsiques.>” de formació online a través d’aula virtual.  Aquest curs ha estat reconegut d’aprofitament policial per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’any 2019 en la que estrenem la primera edició.

El temari es composa de :

TEMA 1

La Constitució espanyola. Drets fonamentals i llibertats. Breu referència a l’Estatut de Catalunya..

TEMA 2

L’administració local. Llei de bases de règim local. El municipi, l’alcalde, el ple, la junta de govern. Les competències municipals..

TEMA 3

Classes de personal dels els locals. Drets i deure dels funcionaris.

TEMA 4

L’acte administratiu. Concepte i classes. El procediment administratiu comú..

TEMA 5

El vigilant municipal. Objectius i funcions bàsiques. L’actuació el vigilant. La funció preventiva, repressiva i social.

TEMA 6

La Llei orgànica 2/1986 de 13 de març de forces i cossos de seguretat. La Llei 16/1991 de 10 de juliol de policies locals..

TEMA 7

El reglament general de circulació.

TEMA 8

El procediment administratiu sancionador en matèria de trànsit.

TEMA 9

El codi penal. Delictes contra el patrimoni. Delictes contra la integritat física. Delictes contra la seguretat viària. Delictes en que pot incórrer un funcionari públic. La llei penal del menor.

TEMA 10

La detenció. La seva regulació a la Llei d’enjudiciament criminal..

TEMA 11

Els accidents de trànsit.

TEMA 12

Primers auxilis

Preu del curs : 150 euros. Durant dos mesos en oferta per 140€

El curs equival a : 25 hores.

Persones a les que s’adrecen : vigilants municipals en exercici professional i estudiants per a l’accés a la funció pública en cossos de vigilants.

Edició 2019: aquest curs s’inicia el 01/01/2019 en endavant. Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2019 amb reconeixement RP2018006040. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Fer aquest curs

Contingut del Curs

0

Formació Policial