Accidents de trànsit. Curs avançat. Edició 2023

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Aquest curs té com a objectiu la formació avançada en la identificació,intervenció policial,recollida de dades, inspecció ocular, investigació avançada i tasques pròpies en un accident de trànsit on intervingui un agent de policia.
El temari del curs té la següent estructura:

1. Introducció als accidents de circulació
Idees clau
1.1. Competències de les policies locals en la investigació d’accidents de circulació
1.2. Concepte d’accident de circulació
1.3. Concepte de cadena de successos en un accident de circulació
1.4. Elements implicats en un accident de circulació
1.5. Tipologia dels accidents de circulació
1.6. Concepte d’investigació d’accidents de circulació
1.7. Fases en la investigació d’un accident de circulació
1.8. Perfil d’un bon investigador
1.9. Actuacions prèvies a la investigació de l’accident
1.9.1. Actuació en conèixer l’accident
1.9.2. Actuació en arribar al lloc del succés
1.9.3. Atenció als possibles ferits
Resum del tema
Referències a l’annex

2. Accident de circulació i intervenció policial
Idees clau
2.1. Col·laboració amb els implicats en un accident
2.2. Realització d’un informe de l’accident (full de camp o comunicat d’accident)
2.3. Realització de l’atestat policial
2.3.1. Concepte d’atestat
2.3.2. Iniciació de l’atestat
2.3.3. Requisits de l’atestat
2.3.4. Format de l’atestat
2.3.5. Termini d’informació de l’atestat a l’Autoritat Judicial o Ministeri Fiscal
2.3.6. Caràcter de l’atestat
2.3.7. Característiques de l’atestat
2.3.8. Diligències possibles de l’atestat per accident de circulació
Resum del tema
Referències a l’annex

3. Recollida de dades en el lloc de l’accident i inspecció ocular
Idees clau
3.1. La via com a font d’informació
3.1.1. La via
3.1.2. El medi
3.1.3. Rodades
3.1.4. Empremtes d’objectes durs
3
3.1.5. Empremtes biològiques
3.1.6. Altres empremtes i restes
3.1.7. Punt de col·lisió
3.1.8. Situació final dels vehicles i altres elements implicats
3.2. El vehicle com a font d’informació
3.2.1. Dades del vehicle que s’han d’anotar en funció de la seva
documentació
3.2.2. Estudi dels elements del vehicle
3.2.3. Empremtes sobre el vehicle
3.3. La persona com a font d’informació
3.3.1. La declaració de conductors i testimonis de l’accident
3.3.2. Principis per a l’obtenció d’informació verbal dels implicats i testimonis
3.3.3. Els conductors com a font d’informació
3.3.4. Obtenció d’informació dels testimonis
3.3.5. Obtenció d’informes dels passatgers
3.3.6. Examen del cos de la víctima
3.4. Fotografies i filmacions
3.4.1. Fotografiar un accident de circulació
3.4.2. Guia de les fotografies d’interès en un accident de circulació
3.4.3. Enregistrament de vídeo
3.5. Croquis
3.5.1. Què ha de reflectir un croquis
3.5.2. Com s’ha de plasmar la informació en el croquis
Resum del tema
Referències a l’annex

4. La investigació avançada d’accidents
4.1. Concepte normatiu d’accidents de trànsit
4.2. Classes d’accidents de trànsit
4.3. La inspecció ocular del lloc de l’accident
4.3.1. La via i el seu entorn físic
4.3.2. El vehicle
4.3.3. Marques, restes i vestigis
4.3.4. Durabilitat de les proves
4.4. La persona com a font d’informació
4.4.1. L’interrogatori dels conductors/testimonis
4.5. Croquis
4.6. Fotografies i filmacions
Resum del tema

5. Tasques que cal realitzar en la central/seu policial
Idees clau
5.1. Realització de plànols
5.1.1. Què ha de reflectir un plànol
5.1.2. Com s’ha de plasmar la informació en el plànol
5.2. Reconstrucció d’un accident
5.3. Càlcul de velocitats a partir de les empremtes de frenada
Resum del tema
Referències a l’annex

El temari del curs es en català.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Edició 2023: s’inicia el dia 1 de març en endavant i tens un mes per a poder-lo completar un cop iniciat.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2023 amb resolució RP2022007023. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC