Actuació i actualització en matèria de vehicles de mobilitat personal i bicicletes de pedaleig assistit (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs: Curs d’actuació i actualització en matèria de vehicles de mobilitat personal i bicicletes de pedaleig assistit.

Aquest curs aprofundeix en el coneixement de la normativa existent en matèria de vehicles de mobilitat personal i bicicletes de pedaleig assistit, des d’una vessant d’intervenció policial.

Aquest curs té el següent temari i contingut:

  1. ESTRUCTURA I METODOLOGIA

1.1 Introducció

1.2 Objectius del temari

1.3 Metodologia

1.4 Avaluació 5

  1. NORMATIVA DE TRÀNSIT
  2. LLEI DE SEGURETAT VIAL

3.1 Objecte de la LSV

3.2 Competències dels municipis en regulació, ordenació, gestió i vigilància del trànsit

3.3 Obligacions dels usuaris, conductors i titulars dels VMP i EPAC

3.4 Regulació de circulació, d’àmbit nacional, sobre els VMP I EPAC

  1. REGLAMENT GENERAL DE VEHICLES (RGV)

4.1 Classificació dels VMP i EPAC

4.1.1 Definició dels VMP

4.1.2 Vehicles exclosos de la definició de VMP

4.1.3 Quins patinets es consideren joguines

4.1.4 Com saber les característiques tècniques del VMP

– Requisits tècnics dels VMP

– Article 3. RGV Conceptes bàsics

– Certificat per a la circulació

– Manual de característiques dels VMP – Article 22bis. RGV Vehicles de mobilitat personal

4.1.5 La persona que circula per la via pública amb un VMP es considera conductor?

4.1.6 Els conductors de VMP poden ser denunciats?

4.1.7 Per on poden circular els VMP?

– La Instrucció 16/V-124 de la DGT

– Article 20. LSV Circulació en autopistes i autovies

– Article 38.4 del RGC Circulació en autopistes, autovies i altres vies

4.1.8 Característiques d’una bicicleta de pedaleig assistit (EPAC)

4.1.9 Actuació amb un vehicle amb aparença de VMP que tinguin una velocitat superior a 25 km/h

– Article 2.2 del Reglament (UE) 168/2013

– Article 3 del Reglament (UE) 168/2013

4.1.10 Actuació amb vehicles similars als VMP o a les bicicletes de pedaleig assistit EPAC, però que el Reglament (UE) 168/2013 els classifica com a “Cicles a motor” o “Ciclomotors”

– Diligencies que ha de contenir l’atestat

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Aquest curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement número RP2023008056. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC