Curs de vehicles de mobilitat personal i nous aparells de mobilitat. Edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
65
Primers passos

Presentem nou curs que ha estat reconegut per l’any 2022 per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya com activitat de formació contínua realitzada per membres dels cossos de policia de Catalunya amb número de reconeixement RP2021008035.

Curs de formació online.

El temari es composa de :

1.- PART ADMINISTRATIVA

1. Presentació. Consideracions prèvies

2. Introducció

3. Vehicles de mobilitat personal (VMP)

3.1 Tipus de VMP més comuns

3.2 Com identificar la classe de vehicle (si és VMP o no)

3.3 Infraccions administratives que pot cometre el conductor d’un VMP

3.3.1 Aspectes a tenir en compte a qualsevol tipus d’infracció

3.3.2 Normativa recollida al Reglament General de Circulació

3.3.3 Normativa recollida al Reglament General de Vehicles.

4. Vehicles de la classe L1e-B

4.1 Definició de la classe L1e-B

4.2 Infraccions administratives que pot cometre el conductor d’un L1e-B

4.2.1 Aspectes a tenir en compte a qualsevol tipus d’infracció

4.2.2 Normativa recollida al Reglament General de Circulació

4.2.3 Normativa recollida al Reglament General de Vehicles.

4.2.4 Normativa recollida sobre l’Assegurament Obligatori

4.2.5 Normativa recollida al Reglament General de Conductors.

5. Nous tipus de cicles. Les bicicletes de pedaleig assistit i els L1e-A

5.1 Les bicicletes de pedaleig assistit

5.2 L1e-A. Els cicles a motor.

5.3 L1e-B. Les “speed bikes”.

5.4 Com identificar davant quin tipus de bicicleta s’està?

5.5 Normativa aplicable a cada tipus de vehicle i infraccions

5.5.1 Aspectes a tenir en compte a qualsevol tipus d’infracció

5.5.2 Normativa recollida al Reglament General de Circulació

5.5.3 Normativa recollida al Reglament General de Vehicles.

PART PENAL

1. Introducció

2. Elements comuns dels delictes contra la seguretat viària

2.1 Conduir:

2.2 En una via on s’apliqui la normativa viària: .

2.3 Un vehicle a motor o ciclomotor: .

3. Les modalitats delictives de conducció sense permís o llicència

3.1 Conduir un vehicle a motor o ciclomotor amb pèrdua de vigència del permís o llicència per pèrdua total de punts assignats legalment.

3.2 Conduir un vehicle a motor o ciclomotor després de ser privat cautelarment o definitivament del permís o llicència per decisió judicial

3.3 Conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense haver obtingut MAI cap permís o llicència de conducció .

4. Originar un greu risc per la circulació (art. 385)

5. Delicte d’homicidi i/o lesions imprudents

5.1 Delicte d’homicidi per imprudència (art. 142)

5.2 Delicte de lesions per imprudència (art. 152) .

6. L’error de tipus i l’error de prohibició

PRÀCTICA POLICIAL

3. Operativa policial

1.1 Què hauria de contenir l’atestat?

1.2 Com identificar quin tipus de vehicle és? Casos basats en la realitat diària

1.2.1 Identificació i classificació del vehicle 1:

1.2.2 Identificació i classificació del vehicle 2:

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adreça : Funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2022: Aquest curs s’inicia el dia 01 d’abril en endavant i tindràs un mes per a poder-lo completar.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2022 amb reconeixement RP2021008035. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC