El temari es compon de:

1.- TEORIA JURÍDICA DEL DELICTE:
1.1.- Concepte de dret penal
1.2.- El delicte. Antijuridicitat
1.3.- Autoria i participació. Iter criminis
            1.4.- La justificació
1.5.- La culpabilitat

2.- LLEI ORGÀNICA 10/1995 CODI PENAL – Llibre Primer –
2.1.- Títol Preliminar. De les garanties penals i de l’aplicació de la llei penal.
2.2.- Títol Primer. De la infracció penal.
2.2.1.- Capítol primer. Dels delictes.
2.2.2.- Capítol segon.  De les causes que eximeixen de la responsabilitat criminal.
2.2.3.- Capítol tercer. De les circumstàncies que atenuen la responsabilitat criminal.
2.2.4.- Capítol quart. De les circumstàncies que agreugen la responsabilitat criminal.
2.2.5.- Capítol cinquè. De la circumstància mixta de parentesc
2.2.6.- Capítol sisè. Disposicions generals.
2.3.- Títol Segon. De les persones criminalment responsables del delictes .

Aquest curs equival a: 25 hores lectives

Preu del curs:  40 euros

Persones a les quals s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016 i 2017. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Fer aquest curs

Materials del Curs

El curs té com a material el que conté l'aula virtual que es pot consultar online, així com el temari del curs que es pot descarregar en format PDF

0

Gregori Martínez Cantero

gmartinez@formaciopolicial.cat