Delictes contra els treballadors, estrangers, Hisenda Pública, seguretat social i partits polítics (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra els treballadors, estrangers, Hisenda Pública, seguretat social i partits polítics ”.

Curs de dret penal, part especial, en relació a delictes contra els treballadors, els estrangers, la hisenda pública i la seguretat social

El temari es composa de:

  1.  Delictes contra la Hisenda Pública
  2. Delices contra la Seguretat Social
  3. Delictes contra els drets dels treballadors
  4. Delictes contra els drets dels estrangers
  5. Sentències relacionades
  6. Llei Orgànica 10/1995 Llibre Segon

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Curs reconegut reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte. El reconeixement administratiu de l’edició 2024 té número d’expedient RP2023008003.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC