Delictes contra la seguretat viària. Edició 2023

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Presentem el curs “Delictes contra la seguretat viària” de formació online a través d’aula virtual.

Un dels cursos més venuts a la nostre plataforma any rere any.

Aquest curs està reconegut com d’aprofitament policial per l’ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya) per a l’any 2023.

Temari actualitzat a octubre de 2022.

El temari es composa de :

INTRODUCCIÓ

1. OBJECTIUS

2. ELS DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA
2.1. EL DELICTE D’ALCOHOLÈMIA
2.2. EL DELICTE DE CONDUCCIÓ SOTA LA INFLUÈNCIA DE DROGUES TÒXIQUES
2.3. EL DELICTE PER CIRCULAR A VELOCITAT SUPERIOR A LA PERMESA LEGALMENT
2.4.1. EL DELICTE DE CONDUCCIÓ TEMERÀRIA POSANT EN PERILL CONCRET LA VIDA O LA INTEGRITAT DE LES PERSONES I LA MATERIALITZACIÓ DEL RESULTAT LESIU
2.4.2. NOTES SOBRE EL PARÀGRAF SEGONS DE L’ARTICLE 380
2.5. CONDUCCIÓ HOMICIDA (Art.381)
2.6. EL DELICTE DE NEGATIVA DE SOTMETRES A LES PROVES LEGALS DE COMPROVACIÓ (Art. 383)
2.7. EL DELICTE DE CONDUCCIÓ SENSE PERMÍS O LLICÈNCIA DE CONDUIR (Art. 384)
2.8. COL·LOCACIÓ D’OBSTACLES (Art. 385)
2.9. ABANDONAMENT DEL LLOC DE L’ACCIDENT

3. ALTRES DELICTES RELACIONATS AMB ELS DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIAL
3.1. HOMICIDI I LESIONS
3.1.1. HOMICIDI I LESIONS PART GENERAL A) TIPUS BÀSIC
3.1.2. TRACTAMENT CONCRET DEL RESULTAT DE LESIONS O MORT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CONDUCCIÓ IMPRUDENT DE VEHICLES A MOTOR
3.1.3. EL PROBLEMA DE LA GRADUACIÓ DE LA CONDUCCIÓ IMPRUDENT
3.1.4. LA CONDUCCIÓ IMPRUDENT I RESULTAT DE MORT
3.1.5. CONDUCTA IMPRUDENT I RESULTAT DE LESIONS
3.1.6. L’ESPECIAL TRACTAMENT DEL NOU RÈGIM DE LES IMPRUDÈNCIES DEL TRÀNSIT A RAÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2019
3.2. DELICTES D’OMISSIÓ DEL DEURE DE SOCORS
3.2.1. PART GENERAL
3.3. CONCURRÈNCIA DE RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA I PENAL. EL PRINCIPI “NON BIS IN IDEM”
3.3.1. INTRODUCCIÓ
3.3.2. EL PRINCIPI NON BIS IN IDEM
3.3.2.1. Qüestions prèvies44
3.3.2.2. La STC 177/1999 d’11 D’OCTUBRE
3.3.2.3. CONCLUSIONS

4. SENTÈNCIES RECOMANADES DE LECTURA OBLIGATÒRIA
Sentencia núm. 107/1985 de 7 octubre
Sentencia núm. 22/1998 de 18 de febrero
Sentencia núm. 252/1994 de 19 de setembre

5. BIBLIOGRAFIA

6. QUADRE RESUM COMPARATIUS DELS CANVIS LEGISLATIUS DE LA L.O. 2/2019

7. L’OFICI DE 18 DE MARÇ DE 2021 DE LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT DE SEGURETAT VIÀRIA. (Part no avaluable).

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Edició 2023: Aquest curs s’inicia l’1 d’abril en endavant i tindràs un mes per a poder-lo completar.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i  2023 amb reconeixement RP2022007018. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

El temari del curs s’ha actualitat amb la reforma de la Llei orgànica 2/2019, d’1 de març, de modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, en matèria d’imprudència en la conducció de vehicles a motor o ciclomotor i sanció de l’abandonament del lloc de l’accident.

El temari conté la darrera instrucció de Fiscalia General de l’Estat de Seguretat Viària del 18 de març de 2021.

Les actualitzacions normatives posteriors a octubre de 2022 no consten al temari donat que l’Institut de Seguretat Públic avalua la presentació i convalida els temaris en base aquesta data.