Inspecció operativa d’establiments públics i activitats recreatives (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs “Inspecció operativa d’establiments públics i activitats recreatives “

Dins del treball policial hi ha matèries que superen considerablement els coneixements bàsics que ha de tenir qualsevol membre de les forces i cossos de seguretat. Una de les més complexes és la relativa als establiments públics i les activitats recreatives. És cert que existeixen unitats especialitzades als diferents cossos policials i que els Ajuntaments disposen de tècnics municipals per a realitzar les inspeccions periòdiques, no obstant, sovint ens podem veure obligats a actuar, ja sigui a causa d’un requeriment ciutadà o per la observació directa d’irregularitats greus i no disposem de més recursos que els nostres coneixements.

És per això que aquest curs té la finalitat de donar les eines necessàries per dur a terme la inspecció d’un establiment obert al públic on es desenvolupin activitats recreatives i espectacles públics.

El curs té el següent temari i contingut:

1.- INTRODUCCIÓ
2.- NORMATIVA DE REFERÈNCIA
3.- FASES DE LA INSPECCIÓ
4.- LA MOTIVACIÓ
4.1.- CAUSES QUE LEGITIMEN LA INSPECCIÓ
4.2.- NEGATIVA A LA INSPECCIÓ
5.- LA INSPECCIÓ
5.1.- CONDICIONS ADMINISTRATIVES
5.1.1.- Llicència, comunicació prèvia i autoritzacions
5.1.2.- Assegurança obligatòria de responsabilitat civil
5.1.3.- Dret d’admissió
5.1.4.- Fulls de queixa/reclamació/denúncia
5.1.5.- Altre documentació: projecte tècnic, memòria de seguretat, pla d’autoprotecció.
5.2.- CONDICIONS DE SEGURETAT
5.2.1.- Aforament
5.2.2.- Vigilants de seguretat
5.2.3.- Personal de control d’accés
5.2.4.- Dispositius d’assistència sanitària
5.2.5.- Sistemes de seguretat: extintors, llums d’emergència, sortides d’emergència
5.2.6.- Càmeres de videovigilància
5.3.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT
5.3.1.- Classificació dels establiments, espectacles i activitats recreatives
5.3.2.- Catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives
5.3.3.- Horaris
5.3.4.- Protecció dels menors
5.3.5.- Rètols obligatoris
5.3.6.- Màquines recreatives
5.4.- CONDICIONS HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES
6.- RESULTAT DE LA INSPECCIÓ.
6.1.- INFRACCIONS MÉS HABITUALS. NOMENCLÀTOR.
6.2.- MESURES PROVISIONALS IMMEDIATES

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

La no superació de les proves d’avaluació o superar el termini màxim per a realitzar el curs comportar la no superació del mateix, sense opció a recuperació i diploma d’aprofitament.

Curs reconegut dins el marc de les activitats de formació contínua per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008041.

Per a l’aprofitament del curs caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC