Inspecció tècnica de vehicles I, pràctica policial (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€60,00
Primers passos

Presentem el curs “Inspecció tècnica de vehicle I, pràctica policiall” de formació online a través d’aula virtual.

El temari es composa del següent contingut:

a) Aspectes generals de la ITV

b) Inspecció de vehicles autobusos

c) Inspecció de vehicles accidentats

d) Reformes d’importància

e) La nova Directiva 2014/45/YE del Parlament Europeu i del Consell de 3 d’abril de 2014 relativa a les inspeccions tècnica periòdica dels vehicles de motor i dels seus remolcs, i per la qual es deroga la Directiva 2009/40/CE

Preu del curs: 60 euros

Aquest curs té una durada de: 50 hores lectives

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement número RP2023008021.

Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC