Intervenció policial amb les víctimes de violència de gènere (edició juliol 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem aquest curs d’Intervenció policial amb les víctimes de violència de gènere, que pretén donar eines als agents de policia respecte a l’atenció que s’ha de donar a les víctimes de violència de gènere o altres víctimes.

Aquest curs va dirigit a tots els agents de policia, ja que tots els agents, d’una o altre manera, tenen relació amb les víctimes de violència de gènere o domèstica; i, especialment als que vulguin tenir coneixements específics sobre el tracte a les víctimes, sobre els motius pels quals les víctimes reaccionen de diferents formes i les explicacions psicològiques d’aquestes conductes.

Important també és com ha d’actuar el policia en la seva relació amb la víctima, tant en una primera intervenció sobre el terreny com aquells que es dediquen específicament a la recollida de denúncies i en general, ajuda a l’agent a veure la violència de gènere o domèstica des d’una altra perspectiva.

Es fa menció a tota la legislació que afecta a les víctimes, tant les lleis penals com la resta de normes legislatives que ajuden a les víctimes a tornar a la normalitat després d’haver sofert les accions delictives, i aquestes poden ser administratives, socials, econòmiques, etc.

El curs finalitza amb un exercici pràctic que serveix per traslladar tota la teoria apresa a un cas concret i d’aquesta forma veure la integració de la teoria i la pràctica en l’acció policial.

TEMARI DEL CURS

1. Violència de gènere
1.1 Conceptualització de la violència de gènere
1.2 Mites sobre la situació de violència de gènere
1.3 Cicle de la violència
1.3.1 Fase d’acumulació de tensió
1.3.2 Fase d’explosió violenta
1.3.3 Fase de Lluna de Mel
1.3.4 Fase d’escalada de violència
1.4 La violència de gènere i els Cossos de Seguretat
1.4.1 Perquè la dona no denuncia
1.4.2 Sospita a les entrevistes

2. Marc legal i la seva aplicació
2.1 Normativa catalana
2.1.1 Marc normatiu respecte a la violència contra les dones
2.1.2 Marc normatiu respecte a les persones menors d’edat
2.2 Normativa estatal
2.3 Normativa internacional

3. Definició del tipus de violència
3.1 Violència masclista
3.2 Violència de gènere
3.3 Violència domèstica
3.4 Col·lectius específics
3.4.1 Violència contra las persones menors d’edat
3.4.2 Violència contra les persones grans
3.4.3 Violència filio-parental, de fills a pares
3.4.4 Violència contra les persones amb discapacitat

4. Diferències penals entre violència domèstica i de gènere
4.1 Violència domèstica en l’àmbit penal
4.2 Violència de gènere en l’àmbit penal
4.3 Relació anàloga d’afectivitat
4.4 Transsexualitat

5. Actuació dels cossos de seguretat
5.1 Acollida
5.2 Presa de declaració
5.3 Escolta activa
5.4 Obtenció d’informació veraç
5.5 Entrevista estàndard
5.5.1 Aspectes positius dels entrevistadors
5.5.2 Aspectes negatius dels entrevistadors
5.6 Recepció de la denúncia per part de la policia

6. Valoració del risc de la víctima de violència de gènere
6.1 Actuacions policials després de la valoració de risc
6.2 Mesures de protecció segons nivells
6.3 Preguntes que ajuden a la valoració de risc

7. Efectes psicosocials de victimització
7.1 La síndrome d’estrès posttraumàtic
7.2 La síndrome de la dona maltractada
7.3 La depressió
7.4 Conseqüències sobre els fills

8. Drets específics de les víctimes de violència de gènere
8.1 Qui és víctima de violència de gènere?
8.2 Com s’acredita la situació de violència de gènere?
8.3 Dret a l’assistència social integral
8.4 Dret a l’assistència jurídica gratuïta
8.4.1 Dret a l’assistència jurídica gratuïta
8.5 Drets laborals
8.5.1 Drets de les treballadores per compte d’altre
8.5.2 Drets de les treballadores per compte propi
8.6 Drets en matèria de seguretat social
8.6.1 Drets en matèria de cotització a la Seguretat Social
8.6.2 Drets en matèria de prestacions de la Seguretat Social
8.7 Drets en matèria d’ocupació i per a la inserció laboral
8.7.1 Incentius per afavorir l’inici d’una activitat per compte propi
8.7.2 Incentius per a les empreses que contractin víctimes de violència
de gènere
8.8 Drets de les funcionàries públiques
8.9 Drets econòmics
8.9.1 Ajuda econòmica específica per a dones víctimes de violència de
gènere
8.9.2 Renda activa d’inserció
8.9.3 Bestretes per impagament de pensions alimentàries
8.10 Drets de les dones estrangeres víctimes de violència de gènere
8.10.1 Situació de residència a Espanya de les dones estrangeres
8.10.2 Dones estrangeres que tinguin la condició de familiars d’un
nacional
8.10.3 Dones estrangeres no comunitàries
8.10.4 L’autorització de residència temporal
8.10.5 Protecció de les dones estrangeres en situació irregular
8.10.6 Dret d’asil
8.10.7 Programes de retorn voluntari d’immigrants
8.11 Drets de les víctimes del delicte dels quals també són titulars les víctimes
de violència de gènere
8.11.1 Dret a formular denúncia
8.11.2 Dret a sol·licitar una ordre de protecció
8.11.3 Dret a ser part en el procediment penal
8.11.4 Dret a la restitució de la cosa i reparació del dany
8.11.5 Dret a rebre informació sobre les actuacions judicials
8.11.6 Dret a la protecció de la dignitat i intimitat de les víctimes
8.11.7 Ajudes a les víctimes de delictes

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen on line tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb resolució RP2023008029. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC