Introducció a la Criminologia, pràctica policial (edició juliol 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€60,00
Primers passos

Presentem el curs “Introducció a la Criminologia, pràctica policial” de formació online a través d’aula virtual.

El curs consta de 50 hores lectives.

El curs es composa del següent temari:

1.- CRIMINOLOGIA
–  Introducció a la Criminologia
–  Les primeres Escoles criminològiques
–  Teories Criminològiques
–  El futur de la Criminologi

2.- VICTIMOLOGIA
–  Introducció a la victimologia
–  Concepte de victimització
–  Principis bàsics per una comprensió victimològica

3.- MÈTODES D’INVESTIGACIÓ
–    Coneixement científic i coneixement del sentit comú
–    La diferència entre l’objecte d’estudi en ciències naturals i socials
–    Coneixement objectiu.
–    Paradigmes
–    Mètodes i tècniques d’investigació

4.- PENOLOGIA
–  El sistema punitiu Espanyol.
–  Models punitius.
–  Les penes privatives de llibertat
–   Execució penitenciària.
–  Les penes alternatives a la presó

5.- PREVENCIÓ DE DELICTES
–  Introducció a la Prevenció de delictes
–  Classificació dels programes de prevenció
–   Prevenció a través de models policials proactius.

6.- CRIMINOLOGIA EN L’ACTUALITAT
–  Funcions actuals de la criminologia
–  Objecte de la Criminologia
–  El futur de la Criminologia

7.-  INTRODUCCIÓ A LA POLÍTICA CRIMINAL
–  Concepte de política criminal
–  L’actuació policial
–   Cas pràctic de propostes de política criminal  – Drogues-

8.- INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA CRIMINAL
–  Concepte de psicologia criminal.
–  Concepte, gènesi i desenvolupament
–  Antecedents històrics
–  Avaluació psicològica forense.

9.- INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA FORENSE
–  Introducció
–  Autòpsia mèdic legal o judicial
–  Mort per electrocució
–  Processos destructors del cadàver
–  Mort violenta de menors
–  Cronotanotocriagnòstic
–  Asfixies
–  Lesions per objectes contundents
–  Taques de sang
–  Ferides per armes de foc
–  Indicis

10.- INTRODUCCIÓ ALS PROBLEMES CRIMINOLÒGICS
– Concepte i principals problemes criminològics
– Estudi de la prostitució com problema criminològic

Preu del curs: 60 euros

Aquest curs té una durada de:50 hores lectives

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen on line tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs

El fet de no superar les proves d’avaluació o superar el termini màxim de realització del curs comporta la seva no superació sense dret a recuperació.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008011. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC