Introducció al dret processal penal. Pràctica policial. Edició 2023

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Presentem el curs de “dret processal pràctica policial.”

Aquest curs està dirigit a persones que volen accedir a la funció policial i necessiten una formació inicial i pràctica en dret processal i al mateix temps és un curs orientat a l’actualització de la formació policial a funcionaris en actiu.

El temari del curs es composa de:

1.- INTRODUCCIÓ Al DRET PROCESSAL
a.- Concepte de Dret Processal Penal.
b- Fonts del Dret Processal Penal.
c.- Llei d’Enjudiciament Criminal espanyola.

2.- PROCÉS PENAL.
a.- Introducció.
b.- Principis bàsics del procés penal
c.- Procediment Ordinari.
d.- Procediment Abreujat.
e.- Procediment per delictes lleus.
f.- Procediments especials.

3.- JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA.
a.- Jurisdicció.
b.- Competència.
c.- Impediments.

4.- ORDRES JURISDICCIONALS.
a.- Introducció
b.- Jutjat de Pau
c.- Jutjat de Primera Instància i Instrucció
d.- Jutjat de Vigilància sobre la Dona
e.- Jutjat penal
f.- Jutjat de Vigilància Penitenciària
g.- Audiència Provincial
h.- Tribunal Superior de Justícia
i.- Jutjats Centrals
j.- Audiència Nacional
k.- Tribunal Suprem
l.- Tribunal del Jurat

5.- ACCIÓ PENAL.
a.- Introducció
b.- Tipus de delictes
c.- La denúncia
d.- La citació
e.- La detenció
f.- Procediment d’Habeas Corpus

6.- POLICIA JUDICIAL
a.- L’atestat policial
b.- Policia Judicial. Àmbit i funcions

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2023: aquest curs s’inici el dia 1 d’de març en endavant. Un cop iniciat el curs tens un mes per a poder-lo completar.

La no superació de les proves d’avaluació del curs o superar el termini màxim per a realitzar-lo comporta la no superació del mateix sense dret a recuperació i diploma aprofitament.

Aquest curs té el temari en castellà i català

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2021 amb reconeixement RP2021008038 . Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC