Les fonts del dret (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs “Les Fonts del Dret“, de la vessant del Dret Constitucional.

Aquest curs és bàsic en la formació de dret donat que planteja el sistema constitucional de les fonts. Que és una llei? Un reglament? Quins efectes té? D’on sorgeix…? La seva jerarquia?

Conceptes bàsics i necessaris per a qualsevol aspirant a policia per entendre les normes que posteriorment tindrà que estudiar.

El curs es composa del següent temari:

A) La Constitució i el sistema de fonts

B) Eficàcia general de les normes jurídiques

C) Font material i font formal

D) La Constitució Espanyola

E) Els Tractats Internacionals

F) Dret Comunitari

G) El sistema de fonts del dret

H) La llei

I) Els Reglaments

J) El costum

K) Els principis generals del drets

L ) La jurisprudència

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb resolució RP2023008028. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC