Les violències sexuals. Perspectiva policial (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el “Les violències sexuals. Perspectiva policial”

Aquest curs versa sobre les violències sexuals, les seves manifestacions, la normativa existent i els tipus d’infraccions. A més a més, el curs s’enfoca des d’una perspectiva policial, tenint presents els diferents protocols d’actuació en aquesta matèria.

El curs té el següent temari i contingut:

 1. Introducció
 2. Causes estructurals de la violència sexual
 3. Diagnòstic del fenomen de la violència sexual
 4. Marc legal en l’àmbit de la violència sexual
 5. Definicions i conceptes d’interès
 6. Actuació policial
 7. La victimització secundària
 8. Les violències sexuals en entorns d’oci
 9. Instrucció de l’atestat policial davant d’infraccions penals en delictes contra la llibertat sexual
 10. Seguiment de la víctima de violència sexual
 11. Actuacions de prevenció i sensibilització
 12. La importància del treball en xarxa en l’àmbit de les violències sexuals
 13. Referències
 14. Annex: Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

La no superació de les proves d’avaluació o superar el termini màxim per a realitzar el curs comportar la no superació del mateix, sense opció a recuperació i diploma d’aprofitament.

Curs reconegut dins el marc de les activitats de formació contínua per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008051.

Per a l’aprofitament del curs caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC