Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, pràctica policial (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Curs de dret administratiu en atenció a la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, pràctica policial.

Temari del curs:

1.- Introducció a la Llei Orgànica 4/15.

2.- Estructura i contingut de la Llei Orgànica 4/15.

3.- Pràctica policial del Capítol I Llei Orgànica 4/15, Disposicions generals.

4.- Pràctica policial del Capítol II Llei Orgànica 4/15, documentació i identificació personal.

5.- Pràctica policial del Capítol III Llei Orgànica 4/15, Actuacions pel manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana.

a.- Potestats generals de policia de seguretat.

b.- Manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana en reunions i manifestacions.

6.- Pràctica policial del Capítol IV Llei Orgànica 4/15, Potestats especials de policia administrativa de seguretat.

7.- Pràctica policial del Capítol V Llei Orgànica 4/15, Règim Sancionador.

a.- Subjectes responsables, òrgans competents i regles generals sobre les infraccions i les aplicacions de les sancions.

c.- Procediment sancionador.

8.- Pràctica policial del Capítol V Llei Orgànica 4/15, Règim Sancionador. Infraccions i sancions.

a.- Infraccions relacionats amb reunions, manifestacions i actes públics.

b.- Infraccions relacionades amb armes, explosius i material pirotècnic

c.- Infraccions relacionades amb drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

d.- Infraccions relacionades amb actuacions policials

e.- Altres infraccions

Aquest curs equival a: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen on line tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008010.

Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC