Presentem un nou curs per aquest 2020.

"Permisos i llicències de conducció. Normativa administrativa, penal i la seva pràctica policial"

Aquests curs fa una introducció i desenvolupament de tota la normativa i aplicació pràctica policial relativa als permisos i llicències de conducció.

Aquesta coneixement i formació resulta del tot necessària i bàsica per a tot policia que té encomenades tasques de vigilància en trànsit (policia local, mossos d’esquadra, guàrdia civil, ertzaintza,..)

El temari del curs es composa del següent contingut:

0 . Presentació. Consideracions prèvies

1. Normativa administrativa.
1.1. Introducció.

1.2. El Reglament General de Conductors. Disposicions generals sobre els permisos i llicències de conducció.

1.3. Requisits per obtenir un permís o llicència de conducció.

1.4. Classes de permisos de conducció i condicions per la seva expedició..
1.4.1. Classes de permisos de conducció.
1.4.2. Condicions d’expedició dels permisos de conducció
1.4.3. Permís o llicència necessària per conduir un vehicle especial
1.4.3.1. Vehicles especials no agrícoles
1.4.3.2. Vehicles especials agrícoles

1.5. Classes de llicències de conducció
1.6. Vigència dels permisos i llicències de conducció
1.7. Altres permisos de conduir vàlids, tan nacionals com estrangers
1.7.1. Nacionals
1.7.2. Permisos expedits per Estats Membres de la Unió Europea o en Estats Part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
1.7.3. Permisos expedits en països no comunitaris
1.7.4. Permisos de conducció de diplomàtics acreditats a Espanya
1.7.5. Autorització especial per conductors de vehicles que transportin matèries perilloses
1.7.6. El permís internacional de conduir

1.8. Els punts del permís per punts

1.9. Nul·litat o lesivitat del permís o llicència de conducció

1.10. Pèrdua de vigència del permís o llicència de conducció
1.10.1. Per la desaparició d’algun dels requisits exigits per ser atorgada
1.10.2. Per la pèrdua total del crèdit assignat
1.10.3. Condemna penal a privació del dret a conduir vehicles a motor o ciclomotors

1.11. Suspensió cautelar de la vigència d’un permís o llicència de conducció

2.Normativa penal. El Codi Penal
2.1. Introducció. L’article 384 del Codi Penal

2.2. Elements comuns als tres (3) incisos de l’article 384
2.2.1. Conduir
2.2.2. Un vehicle a motor o ciclomotor
2.2.3. En una via on s’apliqui la normativa viària

2.3. Conduir un vehicle a motor o ciclomotor amb pèrdua de vigència del permís o llicència per pèrdua total de punts assignats legalment

2.4. Conduir un vehicle a motor o ciclomotor després de ser privat cautelarment o definitivament del permís o llicència per decisió judicial

2.5. Conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense haver obtingut MAI cap permís o llicència de conducció

2.6. Autoria i participació en la comissió del delicte

3. Aplicació pràctic

4. Annex

5. Bibliografia

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Termini per completar el curs : Un cop iniciada l’acció formativa la durada del curs és d’un mes lectiu segons cada edició.

Curs lectiu i edició :Edició del 2020. S’inicia el 01 de de maig de 2020 en endavant. Un cop iniciat el curs tens el termini d’un mes per acabar-lo.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2020. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte. L’edició 2020 ha estat reconeguda per resolució administrativa de l’ISPC número RP2019011041.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Fer aquest curs

Contingut del Curs

Lliçons Estat
1

0. Introducció al curs, dades generals. Temari en PDF. Edició 2020.

2

1.1. Normativa administrativa. Introducció.

3

1.2. El Reglament General de Conductors. Disposicions generals sobre els permisos i llicències de conducció

4

1.3.Requisits per obtenir un permís o llicència de conducció

5

1.4.Classes de permisos de conducció i condicions per la seva expedició

6

1.5. Classes de llicències de conducció

7

1.6. Vigència dels permisos i llicències de conducció.

8

1.7. Altres permisos de conduir vàlids, tan nacionals com estrangers

9

1.8. Els punts del permís per punts

10

1.9. Nul·litat o lesivitat del permís o llicència de conducció

11

1.10. Pèrdua de vigència del permís o llicència de conducció

12

1.11. Suspensió cautelar de la vigència d’un permís o llicència de conducció

13

1.12. Examen online . Edició 2020

14

2.1. Normativa penal. El Codi Penal. Introducció. L’article 384 del Codi Penal

15

2.2. Elements comuns als tres (3) incisos de l’article 384

16

2.3. Conduir un vehicle a motor o ciclomotor amb pèrdua de vigència del permís o llicència per pèrdua total de punts assignats legalment

17

2.4. Conduir un vehicle a motor o ciclomotor després de ser privat cautelarment o definitivament del permís o llicència per decisió judicial

18

2.5. Conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense haver obtingut MAI cap permís o llicència de conducció

19

2.6. Autoria i participació en la comissió del delicte

20

3. Aplicació pràctica

21

4. Annex

22

5. Bibliografia

23

6. Examen final. Edició 2020

0

Joan Juanola Magin