Permisos i llicències de conducció. Normativa administrativa, penal i la seva pràctica policial (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs “Permisos i llicències de conducció. Normativa administrativa, penal i la seva pràctica policial

Aquests curs fa una introducció i desenvolupament de tota la normativa i aplicació pràctica policial relativa als permisos i llicències de conducció.

Aquesta coneixement i formació resulta del tot necessària i bàsica per a tot policia que té encomenades tasques de vigilància en trànsit (policia local, mossos d’esquadra, guàrdia civil, ertzaintza,..)

El temari del curs es composa del següent contingut:

0 . Presentació. Consideracions prèvies

1. Normativa administrativa.
1.1. Introducció, vehicles que per conduir-los és necessari un permís o llicència

1.2. El Reglament General de Conductors. Disposicions generals sobre els permisos i llicències de conducció.

1.3. Requisits per obtenir un permís o llicència de conducció.

1.4. Classes de permisos de conducció i condicions per la seva expedició..
1.4.1. Classes de permisos de conducció.
1.4.2. Condicions d’expedició dels permisos de conducció
1.4.3. Permís o llicència necessària per conduir un vehicle especial
1.4.3.1. Vehicles especials no agrícoles
1.4.3.2. Vehicles especials agrícoles

1.5. Classes de llicències de conducció
1.6. Vigència dels permisos i llicències de conducció
1.7. Altres permisos de conduir vàlids, tan nacionals com estrangers
1.7.1. Nacionals
1.7.2. Permisos expedits per Estats Membres de la Unió Europea o en Estats Part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
1.7.3. Permisos expedits en països no comunitaris
1.7.4. Permisos de conducció de diplomàtics acreditats a Espanya
1.7.5. Autorització especial per conductors de vehicles que transportin matèries perilloses
1.7.6. El permís internacional de conduir

1.8. Els punts del permís per punts

1.9. Nul·litat o lesivitat del permís o llicència de conducció

1.10. Pèrdua de vigència del permís o llicència de conducció
1.10.1. Per la desaparició d’algun dels requisits exigits per ser atorgada
1.10.2. Per la pèrdua total del crèdit assignat
1.10.3. Condemna penal a privació del dret a conduir vehicles a motor o ciclomotors

1.11. Suspensió cautelar de la vigència d’un permís o llicència de conducció

2.Normativa penal. El Codi Penal
2.1. Introducció. L’article 384 del Codi Penal

2.2. Elements comuns als tres (3) incisos de l’article 384
2.2.1. Conduir
2.2.2. Un vehicle a motor o ciclomotor
2.2.3. En una via on s’apliqui la normativa viària

2.3. Conduir un vehicle a motor o ciclomotor amb pèrdua de vigència del permís o llicència per pèrdua total de punts assignats legalment

2.4. Conduir un vehicle a motor o ciclomotor després de ser privat cautelarment o definitivament del permís o llicència per decisió judicial

2.5. Conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense haver obtingut MAI cap permís o llicència de conducció

2.6. Autoria i participació en la comissió del delicte

3. Aplicació pràctica

4. Annex

5. Bibliografia

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte. L’edició 2024 ha estat reconeguda per resolució administrativa de l’ISPC número RP2023008036.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Curs Contingut