Psicologia criminal, pràctica policial (edició juliol 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Curs de Psicologia criminal, pràctica policialPràctica Policial ”.

Curs de criminologia

Temari del curs:

1 . – INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
– Fons de la psicologia
– El procés d’hominització: Conducta animal i humana
– Les bases fisiològiques de la conducta

2 . – INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA CRIMINAL
– Concepte de psicologia criminal .
– Personalitats: antisocial , sàdic i Paranoic .
– Psicologia dels homicides i assassins en sèrie .
– Delictes sexuals .
– Antecedents històrics .
– L’avaluació psico – forense .
– Contribució de l’avaluació psicològica en els processos penals .

3 . – INTRODUCCIÓ A LA PSICOPATOLOGIA CRIMINAL
– Introducció
– Psicosi .
– Oligofrènies i retard mental .
– Demències
– psicopatia
– Trastorn disocial .

4 . – APLICACIONS DE LA PSICOLOGIA CRIMINAL EN LA PRÀCTICA POLICIAL
– Aplicació en els Testimonis , credibilitat i exactitud .
– Aplicació en les identificacions fotogràfiques i Rodes de reconeixement .
– Conclusions sobre l’exactitud de la memòria en testimonis .
– Aplicació en les entrevistes i interrogatoris policials .
– La policia davant la víctima .
– Sistemes de reconeixement de la mentida aplicades al treball policial .

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen on line tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs

Aquest curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008014. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC