Programa Curs Transports 

Temps de Conducció i Descans

Programa del curs

1.- OBLIGACIONS I EXEMPCIONS:
– Obligacions: Obligacions de dur instal·lat o d’emprar el tacògraf
– Exempcions: Exempcions a la seva obligatorietat o utilització d’acord amb aquestes normatives.

2.- TEMPS DE CONDUCCIÖ I DESCANS:

– Article 15 del Rº (CEE) nº 3821/85
– Activitats del Conductors:
– Conducció
– Disponibilitat o presència
– Altres treballs
– Descans o pausa
– Justificació quan s’ha conduït un vehicle exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reglament (CE) nº 561/2006.
– Certificat d’Activitats
– Normativa temps de conducció i descans:
a)       Màxim de conducció diària.
b)      Màxim de conducció setmanal.
c)       Màxim de conducció bisetmanal.
d)      Mínim d’interrupcions a la conducció (pauses)
e)      Mínim descans diari.
f)        Mínim descans setmanal.
– Control del temps de conducció i descans:
– Instrucció Circular 3/2007 que fixa els criteris a aplicar pel control del temps de conducció i descans dels conductors.
– Immobilitzacions
– Control limitador de velocitat: Procediments en tacògraf analògic i digital.
– Controls tacògraf digital:
1)      Qui els ha de fer?
2)      Utilització targeta de control
3)      Verificació del temps de conducció i descans i paper de impressió.
4)      Incidents i errors
5)      Manipulacions
6)      Retirada de targeta de conductor
7)      Harmonització d’actuacions

3.- PROCEDIMENT SANCIONADOR DE TEMPS DE CONDUCCIÓ I DESCANS

– Principis informadors normativa
– Novetats en el règim sancionador LOTT per la Directiva (CE) 5/2009 que s’incorpora a la normativa espanyola mitjançant la Llei 9/2013 de 4 de juliol de modificació de la LOTT.
– Millores que s’introdueixen al procediment sancionador.
– Inspecció Art. 35: LOTT
– Sancions Art 143 LOTT:
Molt greus
Greus
Lleus
Altres sancions
– Immobilitzacions
– Dipòsits i Caucions
– Denúncies de infraccions:
1)      Com denunciar?
2)      On denunciar?
3)      A qui denunciar?
4)      Quants cops s’ha de denunciar?
5)      Davant de qui denunciar?
6)      Casos especials
– Novetats en el règim sancionador LOTT per la Directiva (CE) 5/2009.
– Infraccions:  supòsits més importants
– Comparativa infraccions LOTT anterior amb LOTT vigent des de la Llei 9/2013 de 5 de juliol.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives
Preu del curs : 50 euros. Aquest darrer trimestre amb un 20% de descompte!!.
Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

Fer aquest curs

Materials del Curs

El curs té com a material les lliçons en format PDF , així com el temari complert per descarregar en el mateix format.

0

Formació Policial