Transports temps de conducció i descans.Edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
55
Primers passos

Programa Curs Transports 

Temps de Conducció i Descans

Programa del curs

1.- OBLIGACIONS I EXEMPCIONS:
– Obligacions: Obligacions de dur instal·lat o d’emprar el tacògraf
– Exempcions: Exempcions a la seva obligatorietat o utilització d’acord amb aquestes normatives.

2.- TEMPS DE CONDUCCIÖ I DESCANS:

– Article 15 del Rº (CEE) nº 3821/85
– Activitats del Conductors:
– Conducció
– Disponibilitat o presència
– Altres treballs
– Descans o pausa
– Justificació quan s’ha conduït un vehicle exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reglament (CE) nº 561/2006.
– Certificat d’Activitats
– Normativa temps de conducció i descans:
a)       Màxim de conducció diària.
b)      Màxim de conducció setmanal.
c)       Màxim de conducció bisetmanal.
d)      Mínim d’interrupcions a la conducció (pauses)
e)      Mínim descans diari.
f)        Mínim descans setmanal.
– Control del temps de conducció i descans:
– Instrucció Circular 3/2007 que fixa els criteris a aplicar pel control del temps de conducció i descans dels conductors.
– Immobilitzacions
– Control limitador de velocitat: Procediments en tacògraf analògic i digital.
– Controls tacògraf digital:
1)      Qui els ha de fer?
2)      Utilització targeta de control
3)      Verificació del temps de conducció i descans i paper de impressió.
4)      Incidents i errors
5)      Manipulacions
6)      Retirada de targeta de conductor
7)      Harmonització d’actuacions

3.- PROCEDIMENT SANCIONADOR DE TEMPS DE CONDUCCIÓ I DESCANS

– Principis informadors normativa
– Novetats en el règim sancionador LOTT per la Directiva (CE) 5/2009 que s’incorpora a la normativa espanyola mitjançant la Llei 9/2013 de 4 de juliol de modificació de la LOTT.
– Millores que s’introdueixen al procediment sancionador.
– Inspecció Art. 35: LOTT
– Sancions Art 143 LOTT:
Molt greus
Greus
Lleus
Altres sancions
– Immobilitzacions
– Dipòsits i Caucions
– Denúncies de infraccions:
1)      Com denunciar?
2)      On denunciar?
3)      A qui denunciar?
4)      Quants cops s’ha de denunciar?
5)      Davant de qui denunciar?
6)      Casos especials
– Novetats en el règim sancionador LOTT per la Directiva (CE) 5/2009.
– Infraccions:  supòsits més importants
– Comparativa infraccions LOTT anterior amb LOTT vigent des de la Llei 9/2013 de 5 de juliol.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives
Preu del curs : 65 euros..
Inici del curs : Aquest curs s’inicia el dia 01 d’abril de 2022 en endavant..
Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2022 amb reconeixement RP2021008032. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC