Vehicles de mobilitat personal i nous aparells de mobilitat (edició juliol 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs de “Vehicles de mobilitat personal i nous aparells de mobilitat”

Curs de formació online.

El temari es composa de:

1.- PART ADMINISTRATIVA

1. Presentació. Consideracions prèvies

2. Introducció

3. Vehicles de mobilitat personal (VMP)

3.1 Tipus de VMP més comuns

3.2 Com identificar la classe de vehicle (si és VMP o no)

3.3 Infraccions administratives que pot cometre el conductor d’un VMP

3.3.1 Aspectes a tenir en compte a qualsevol tipus d’infracció

3.3.2 Normativa recollida al Reglament General de Circulació

3.3.3 Normativa recollida al Reglament General de Vehicles.

4. Vehicles de la classe L1e-B

4.1 Definició de la classe L1e-B

4.2 Infraccions administratives que pot cometre el conductor d’un L1e-B

4.2.1 Aspectes a tenir en compte a qualsevol tipus d’infracció

4.2.2 Normativa recollida al Reglament General de Circulació

4.2.3 Normativa recollida al Reglament General de Vehicles.

4.2.4 Normativa recollida sobre l’Assegurament Obligatori

4.2.5 Normativa recollida al Reglament General de Conductors.

5. Nous tipus de cicles. Les bicicletes de pedaleig assistit i els L1e-A

5.1 Les bicicletes de pedaleig assistit

5.2 L1e-A. Els cicles a motor.

5.3 L1e-B. Les “speed bikes”.

5.4 Com identificar davant quin tipus de bicicleta s’està?

5.5 Normativa aplicable a cada tipus de vehicle i infraccions

5.5.1 Aspectes a tenir en compte a qualsevol tipus d’infracció

5.5.2 Normativa recollida al Reglament General de Circulació

5.5.3 Normativa recollida al Reglament General de Vehicles.

5.5.4 Noramtiva recollida sobre l’assegurança obligatòria

5.5.5 Normativa recollida al Reglament General de Conductors (RGC)

6. Altres tipus de vehicles

PART PENAL

1. Introducció

2. Elements comuns dels delictes contra la seguretat viària

2.1 Conduir:

2.2 En una via on s’apliqui la normativa viària: .

2.3 Un vehicle a motor o ciclomotor: .

3. Les modalitats delictives de conducció sense permís o llicència

3.1 Conduir un vehicle a motor o ciclomotor amb pèrdua de vigència del permís o llicència per pèrdua total de punts assignats legalment.

3.2 Conduir un vehicle a motor o ciclomotor després de ser privat cautelarment o definitivament del permís o llicència per decisió judicial

3.3 Conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense haver obtingut MAI cap permís o llicència de conducció .

4. Originar un greu risc per la circulació (art. 385)

5. Delicte d’homicidi i/o lesions imprudents

5.1 Delicte d’homicidi per imprudència (art. 142)

5.2 Delicte de lesions per imprudència (art. 152) .

6. L’error de tipus i l’error de prohibició

PRÀCTICA POLICIAL

1. Operativa policial

1.1 Què hauria de contenir l’atestat?

1.2 Com identificar quin tipus de vehicle és? Casos basats en la realitat diària

1.2.1 Identificació i classificació del vehicle 1:

1.2.2 Identificació i classificació del vehicle 2:

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adreça: Funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Aquest curs ha estat ha estat reconegut per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya com activitat de formació contínua d’aprofitament realitzada per membres dels cossos de policia de Catalunya per a l’any 2024 amb número de reconeixement RP2023008031. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC